KVKK

TURHAN & TURHAN AVUKATLIK BÜROSU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Turhan & Turhan Avukatlık Bürosu (“Turhan & Turhan”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermekteyiz ve bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacağımızı sizlere bildirmek isteriz.

Hukuk danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ziyaretçi ve iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, büromuz çalışanları, çalışan adayları ve ilişkili diğer tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” veya “Kanun”) ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenmesine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle ve sorumluluğumuzun bilinciyle Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu metin (“Aydınlatma Metni”) ile sizleri kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik faaliyetlerimiz ile ilgili olarak veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

1) Kapsamı

Bu Aydınlatma Metni işlemekte olduğumuz kişisel verilerin içeriği, kullanılış ve işleniş biçimleri, muhafaza edilme koşulları, ilgili kişi olarak sizlerin hakları ile kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması için alınan tedbirler hakkında açıklamalar içerir.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Turhan & Turhan olarak, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Ayrıca, kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası’nın 20. maddesine, KVK Kanunu’nun 4. maddesine ve kişisel verilerin korunması ilkelerine uygun olarak Veri Sorumlusu Turhan & Turhan tarafından;

a) Ziyaretçiler, mevcut ve potansiyel müvekkiller ve iş ortaklarımız bakımından İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi ve bu faaliyetlere ilişkin ilave/tamamlayıcı hizmetlerin (örneğin tercüme, noter vb.) sağlanması, Çeşitli güncel hukuki gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi, Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması,

Büronun finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi, Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,

Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü, Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi, Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi, Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,

b) Çalışanlar ve Çalışan Adayları bakımından Maaş ödemeleri, bordro işlemleri, bordro ikramiyesi, hisse seçenekleri ve diğer teşvikleri idare etmek ve sağlamak dâhil olmak üzere ödemelerin idare edilmesi ve sağlanması, çalışan özlük dosyasının oluşturulması, Yürürlükteki işyeri prosedürlerine uyulmasının ve çalışma düzeninin sağlanması, Çalışanlarla ve çalışan adaylarıyla iletişimin sağlanması, Acil durum halinde çalışanın belirttiği kişilerle iletişim sağlanması, Bulunulan ülkedeki veya ülke dışındaki düzenleyicilerden veya diğer makamlardan gelen talep ve yasal isteklere yanıt verilmesi ve bunların yerine getirilmesi, İşyeri içerisindeki gizlilik ve güvenliğin temin edilmesi, SGK, İŞKUR ve diğer bilumum idare ve otoriteler nezdinde yasaların öngördüğü bildirim, raporlama, bilgi saklama ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi (örneğin işe giriş, işten ayrılış, iş kazası, vs) Çalışanların izin düzenlemelerinin yapılması, Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan özgeçmiş ve benzeri verilerinin kayıt altına alınması, Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takip edilmesi ve maaş kesintilerine ilişkin ödemelerin icra dosyasına yapılması, Mahkeme kararlarının uygulanması, Anayasa, kanun, yönetmelik ve yürürlükteki diğer tüm yasal mevzuat uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilir.

3) Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddesi uyarınca ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda açık rızanız ile işlenebilir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak ve işlenmeyecek olup yasal yükümlülükler kapsamında ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle açık rızanız alınmaksızın paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına, veri işleyicilere, arşiv firmalarına, yetkili mahkeme ve/veya icra dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Turhan & Turhan tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5) Kişisel Veriler ’in Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Turhan & Turhan Avukatlık Bürosu’nun yasal mesuliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için toplanmaktadır. Turhan & Turhan, kişisel verileri sözlü iletişim, elektronik posta, internet sitesi, mobil uygulamalar, başvuru formu, faks, telefon, posta, kurye, elden teslim gibi vasıtalarla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

6) Kişisel Verilerin Muhafaza Edilmesi, İmhası ve Güvenliği

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacaktır. Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine bu veriler silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7) Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, Kişisel verilerinin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etmek.

8) Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi ıslak imzalı bir dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla Leylak 1 Sk. Nursanlar İş Merkezi K.3 D.13 Şişli/İstanbul/Türkiye adresine ulaştırmanız ya da güvenli elektronik imza, mobil imza veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılarak bu hususta tarafınıza bilgi verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Turhan & Turhan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir.

Turhan & Turhan Avukatlık Bürosu

Leylak1 Sk. Nursanlar İş Merkezi K.3 D.13 Şişli/İSTANBUL